Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az általános szerződési feltételek tartalma

1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek az Tea for You Kft. (székhely: 8083 Csákvár, Rákóczi utca 38.; nyilvántartási szám: 07-09-013220; adószám: 13988003-2-07) (továbbiakban: „Eladó”) által üzemeltetett www.demmers.hu weboldal használatára (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint a Weboldalon feltüntetett Termékek (lsd. lent) értékesítésére (a továbbiakban: „Értékesítés”).

2. Jelen ÁSZF tárgya a Vevő által a regisztrációt követően az Eladó részére elektronikus formában eljuttatott megrendelésben pontosan meghatározott darabszámú, az Eladó által forgalmazott filteres-és szálas teafüvek, fűszerek, szirupok, valamint kiegészítők (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”).

3. Felek rögzítik, hogy a Termékek Eladó kizárólagos tulajdonát képezik.

4. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések Vevő általi elfogadásával az Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a Termékeket az itt megállapított feltételekkel.

5. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy nagykorúsága eléréséig kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a Weboldal használatára. Nem lehet Vevő az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be (a továbbiakban: „Vevő”).

6. A Weboldalon található termékek nevét, jellemzőit, illetve a legfontosabb tudnivalókat az egyes termékeknél az Eladó minden esetben feltünteti. A Weboldalon az Eladó a termékekhez tartozó adatlapon fotókat is elhelyezhet, azonban az így elhelyezett fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ (l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

8. A létrejövő szerződések nyelve magyar, és azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Eladó nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

II. Vevő kötelezettségei

1. A Vevő írásban (a Weboldalon keresztül) adja le megrendelését az Eladó részére.

2. A Termékek rejtett hibái esetén a Vevő köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt Eladónak.

3. A Vevő köteles a Termékek árát a jelen ÁSZF rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Termékeket érintő panasz igényétől.

III. Eladó kötelezettségei

1. Eladó vállalja, hogy megfelelő határidőn belül a Vevő részére visszaigazolja a Termék megrendelését, majd – Vevő választása szerint – leszállítja (leszállíttatja) a megrendelt Terméket a megrendelésben a Vevő által elfogadott szállítási feltételeknek megfelelően, vagy lehetőséget biztosít Vevő számára a Termék(ek) átvételére Eladó üzleteinek valamelyikében a nyitvatartási idő alatt. Az Eladó a Termék árának maradéktalan kifizetésével eladja a Terméket a Vevőnek, a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

2. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül vagy más a Felek között egyeztetett és írásban rögzített határidőn belül teljesíti a megrendelést.

3. Nem személyes átvétel esetén az Eladó leszállítja (leszállíttatja) a Terméket a Vevőnek, a Vevő által a rendelésben megadott magyarországi címre, ahol a Termék átadásra kerül a Vevő (illetve a Vevő által a rendelésben név szerint megjelölt személy) részére.

4. Az Eladó ellátja a Vevőt használati utasításokkal, ismertetőkkel és egyéb releváns információval és dokumentumokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Vevő teljesíteni tudja a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit.

5. Az Eladó a részére biztosított beszerzési források elérhetősége esetén biztosítja Vevő számára a Termékeket vagy azok helyett a jelen ÁSZF rendelkezései szerint más termékeket.

IV. A szerződés, termék megrendelésének folyamata

1. A Termék megrendeléséhez a Vevőnek az Eladó Weboldalán előzetesen a Weboldalon feltüntetett és a valóságnak megfelelő adatainak hiánytalan kitöltésével regisztrálnia kell. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.

2. A Vevő a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk Eladó vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A megrendelés során a Vevőnek el kell fogadnia a rendelés leadásakor hatályos ÁSZF-et a megfelelő mezőre kattintva. Az egyes szerződések létrejöttének további lényeges előfeltétele az Eladó jelen ÁSZF-jének elfogadása, amely hatállyal bír minden Vevőre.

3. A Termék megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásának megrendelői e-mail címre való megküldésével jön létre (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). A Vevő a visszaigazoló e-mailben minden megrendelésekor automatikusan kap egy egyedi azonosító kódot, amely alapján a Vevő személye és a rendelés az Eladó részéről beazonosíthatóvá illetve visszakereshetővé válik. Amennyiben az Eladó részéről a visszaigazolás nem érkezik meg a rendelés leadásától számított 48 órán belül, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4. A Vevőnek lehetősége van az Eladó hírleveleire feliratkozni a regisztráció közben, illetve a Weboldalon található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Vevőtől származzon. A feliratkozás feljogosítja az Eladót, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Vevő részére email útján, a hírlevélről való leiratkozásig.

V. Vételár, fizetési feltételek

1. A magyar nyelvű Weboldalon az egyes Termékek leírásánál az adott termék ára („Vételár”) magyar forintban megadva, bruttó árként kerül feltüntetésre.

2. A leszállított Termékek Vételára az Eladó ajánlatában, majd a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott, a szállított Termékek mennyiségének és típusának megfelelően rögzített ár.

3. Vevő az Eladónak az átadás/átvétel előtt online bankkártyás fizetés útján vagy legkésőbb a Termékek átvételétől, utánvétel fizetéssel, valamint az Eladó üzleteinek valamelyikében történő személyes átvétel esetében a helyszínen köteles a teljes vételárat késedelem nélkül egy összegben megfizetni.

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kibocsátás és fizetés forintban történik.

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden banki költséget és kifizetést, amely az online bankkártyás fizetéssel vagy utánvételes fizetéssel kapcsolatban keletkezik a Vevőt terheli.

6. Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az őt megillető, Eladó által esetlegesen biztosított törzsvásárlói kedvezmény igénybevételére kizárólag személyes átvétel esetén van lehetőség.

7. A Vételár megfizetésének részletes feltételeit a mindenkor hatályos, és a Weboldalon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek (https://www.demmers.hu/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek/) tartalmazzák.

VI. Szállítás

1. Amennyiben Vevő kifejezett igényét fejezi ki, és erre Eladó lehetőséget biztosít, úgy Eladó a Termékeket a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint kiszállítja Vevőnek, amelyet a Vevő által előre megfizetett fix díj ellenében futárszolgálat igénybevételével végez. Így Eladó a szállítás körülményeire, pontos időpontjára nincs befolyással, következésképpen ezek kapcsán semmilyen tekintetben nem tehető felelőssé. Ebben az esetben Eladó illetve a megbízott szállító vállalkozás előre közli a szállítás várható időpontját.

2. Amennyiben a Vevő módosítást kíván eszközölni a szállítás tekintetében, azt megfelelő időben kell megtennie annak érdekében, hogy Eladó fennakadás nélkül megszervezhesse a kiszállítást. A szállítási cím külön költség felszámítása nélkül legkésőbb a szállítást megelőző 2 nappal módosítható.

3. Az adásvétel egyéb részleteinek módosításához a Felek által kölcsönösen elfogadott írásos megállapodás szükséges, amelyet a Felek a jelen ÁSZF-fel egységes szerkezetbe foglalva fogadnak el.

4. Az Eladó kiállított szállítólevéllel, számlával vagy egyéb kísérő okmánnyal továbbítja a Termékeket a Vevő számára.

5. A Termékek szállításának részletes feltételeit a mindenkor hatályos, és a Weboldalon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek (https://www.demmers.hu/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek/) tartalmazzák.

VII. Vevő elállási joga

1. A Weboldalon megrendelt Termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő a szerződés megkötésétől a Termék átvételéig bármikor, illetve a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig a fentiek szerint fogyasztónak minősülő Vevő az Eladótól a megrendelésre vonatkozó visszaigazolást nem kapott, elállási jogát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.

2. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevőt az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő nyilatkozatát a Weboldalon szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt az Eladó elektronikus levelezési címére megküldi. Az elektronikus úton megküldött elállást az Eladó a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

4. Elállás esetén a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő köteles az elállással érintett Terméket az Eladó részére, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére eredeti (eladási) állapotban visszajuttatni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő köteles a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezen felül egyéb költség nem terheli.

5. Az Eladó köteles a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Termék adásvétele esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vételár visszafizetését, amíg a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az Eladó részére a sértetlen Terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

6. Az Eladó követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Figyelemmel arra, hogy az Eladó többek között teafogyasztáshoz szükséges tárgyakat értékesít, ez a használat praktikusan a mindennapi használatot jelenti, de a terméken a használat nem hagyhat külső, és különösen nem anyagszerkezeti nyomot, és nem igényelhet az Eladó részéről tisztítást vagy hasonló cselekményt a Termékek újbóli értékesítése érdekében. Figyelemmel a zárt csomagolásban érkező tea termékek étkezési felhasználására, higiéniai és étkezés-egészségügyi okokból azok visszavételére nincs mód.

VIII. Jótállás és szavatosság

1. Jótállás: Az Eladó a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kötelező jótállás vonatkozhat.

2. Az Eladó csak a törvény szerint vállalt kötelező jótállást vállalja, annak mindenkori minimum tartamában.

3. A jótállás részletes feltételeit az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.

4. Az Eladó jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék Vevőnek történő átadása) után keletkezett.

5. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

7. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a Termék Vevő részére történő átadásával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8. A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy az Eladó elmulasztotta a jótállási jegy Vevő részére történő átadását, de a Vevő bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

9. Kellékszavavatosság: Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

10. Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

11. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13. Termékszavatosság: a Termékek hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

14. Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát Vevő elveszíti.

15. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

16. A termékszavatosság körében a fogyasztó azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Eladó) (i) a termék hibáját javítsa ki, vagy (ii) – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

17. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

18. A Vevő termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

19. A gyártó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
(a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
(b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
(c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

20. A Vevő a jótállási és szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles az Eladóval (vagy termékszavatosság esetében a gyártóval, ha igényét a Vevő vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vevő és Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

21. Eladó felhívja Vevő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

IX. Felelősség

1. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Vevő tartozik felelősséggel. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Ahogy az Eladó nem vállal felelősséget az adatvesztésből vagy a Weboldal illegális feltöréséből, adatlopásból, adathalászásból eredő károkért sem. Erre vonatkozóan az Eladó semmilyen reklamációt nem fogad el.

2. Az Eladó a Weboldal biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan az Eladó felelősséget nem vállal.

3. Az Eladót nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését, illetve az Értékesítést.

4. Az Eladó vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szabályzatból fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szabályzatban vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az Eladó irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:
• a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
• az információtovábbítás késedelméből adódó,
• vírusok által okozott,
• szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
• vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

5. A regisztrációkor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Eladó felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy az Eladó teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Vevő a fentiekben szabályozott korhatár elérése nélkül veszi igénybe a szolgáltatást.

X. Weboldal használata

1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Eladó jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.

2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt az Eladó szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A Vevő köteles a Weboldal működését a Weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a Weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.

3. A Vevő nem jogosult az Eladót, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy az Eladó és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.

4. A Vevő nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. A Vevő semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy az Eladó vagy Partnerei nevében tesz ajánlatot.

5. Abban az esetben, ha a Vevő weboldalt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott az Eladóra vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles az Eladó írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában az Eladó megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.

6. Az Eladó megtilthatja a Vevő számára a Weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Vevő akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Vevő tevékenysége:
• a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
• a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
• Eladó szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.

6. Az Eladó a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult a Weboldal teljes körű ellenőrzésére.

7. A Weboldalt az Eladó üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.

XI. Kapcsolattartás, Panaszok kezelése

1. A Vevő az Eladóval az iroda@demmers.hu e-mail címen, az Eladó a Vevővel az általa a regisztrációkor megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.

2. A Vevő kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, az Eladó részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet Eladó köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Vevővel az általa a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.

3. A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Vevő panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

4. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
• Bírósági eljárás kezdeményezése.

XII. Adatkezelési alapok

1. A Vevő a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.

2. A Vevők személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található linkre (https://www.demmers.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/) kattintva.

3. A Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az Eladó rögzítse és a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételét követően tárolja. Az Eladó a Vevő által megadott adatokhoz harmadik személyek számára hozzáférést egyáltalán nem jogosult biztosítani, az adatok rögzítése csak a rendelés visszakereshetőségét szolgálja az esetleges panaszok felmerülésekor.

4. A Vevő semmiféle jogosultságot nem szerez az Eladó vagy harmadik személy jogos tulajdonost illető vagyoni értékű jogára nézve illetve a jelen ÁSZF-ben nem megnevezett bármely jogosultságra az adott tulajdonos kifejezett engedélye nélkül.

XIII. Záró rendelkezések

1. Jelen ÁSZF az Eladó által történt jóváhagyást követően, az Eladó általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). Vevő kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy az Eladó a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Vevők számára megismerhetővé tenni.

2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. március 07. napja

Vevő nyilatkozata

Vevő tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az őt főszabály szerint megillető elállási jogot olyan Termék esetében:
• amely nem előre gyártott;
• amelyet a Vevő kifejezett kérésére állítottak elő;
• amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
• amely egészségvédelmi/higiéniai okokból vagy a Termék további értékesítésének kizártsága folytán az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, így különösen a tea füvek;
• teák esetében a gyári csomagolás megbontását követően, kivéve, ha Vevő bizonyítja, hogy a Termék már a felbontást megelőzően hibás volt.

Vevő kifejezetten elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte és ezen ismeretek birtokában regisztrált és rendel meg a Termékeket a Weboldalon, továbbá, hogy az Általános Szerződési Feltételek, a Szállítási és Fizetési Feltételek, valamint az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseinek figyelembevételével rendelte meg a Terméke(ke)t a Weboldalon keresztül.